Πολιτική Ποιότητας - Πιστοποιήσεις

Η OSMOS HELLAS M.IKE εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής το Εμπόριο & Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & Αναλώσιμων Ιατρικών Ειδών, καθώς και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004) ως προς την εφαρμογή των Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.


Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου και της ελληνικής νομοθεσίας και παρέχει όλα εκείνα τα οργανωτικά μέσα, την εκπαίδευση των εργαζομένων της και τους αναγκαίους πόρους, ώστε το Σύστημα Ποιότητας να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και οι διεργασίες του να βελτιώνονται διαρκώς, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας και την αναπτυξιακή της πορεία. 


Αποτέλεσμα είναι να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική, άμεση και οικονομικά πρόσφορη εξυπηρέτηση των Πελατών της εταιρίας επιλέγοντας & προσφέροντας προϊόντα που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις και ανάγκες τους τόσο τις ποιοτικές, όσο και κόστους & ποσοτήτων μέσα από την εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.

 
Scroll to Top